ධම්මානුපස්සනා

පුජ්‍යපාද මිරහවත්තේ පඥාසිරි ස්වාමින්වහන්සේ
සහ
පුජ්‍ය පාද තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින්වහන්සේ

පළමු ගොනුව
2020-01-06 සිට 2020-08-03

තිසරණ මොනවාද
පන්සිල් මොනවාද
නීවරණ

දෙවන ගොනුව
2020-10-19 සිට 2020-12-28

දස පාරමිතා

තෙවන ගොමුව
2021-01-04

ධුතාංග තෙලෙස

(1) පංසුකුලිකඞගය : (8) ආරඤ්ඤිකඞගය
(2) තෙවීචරිකඞගය: (9) රුක්ඛමූලිකඞගය
(3) පිණඩපාතිකඞගය : (10) අබෙහාකාසිකඞගය
(4) සපදානවාරිකඞගය (11) සොසානිකඞගය
(5) එකාසනිකඞගය (12)_යථාමන්ථිකඞගය
(6) පත්තපිණ්ඩිකඞගය (13) නෙසජජිකඞගය
(7) බලුපචඡාභත්තිකඞගය

සිව් වන ගොමුව
පොහොය දා සුත්‍ර සාකච්චා

පොහොය දා සුත්‍ර සාකච්චා

Create your website with WordPress.com
Get started